Trainingsdaag vum ‚Groupe canin‘ vun der Police

Grand-Duché

Den 13. Juli 2016 haat den ‚Groupe canin‘ vun der Police op een Trainingsdaag op Remeleng invitéiert. Zesummen mat der Regionaldirektioun, der Croix rouge an Invitéen vun der Police vun Berlin goufen a verschiddenen Ateier’en taktesch Exercicer duerchgespillt, déi zu enger besserer Zesummenarbecht an enger Opfrëschung vun takteschen Verhalensregeln beidroen sollten.

Dernière mise à jour